جایگاه موسیقی در طبابت ایران باستان

جایگاه موسیقی در طبابت ایران باستان

موسیقی درمانی، حرفه ای مرتبط با بهداشت و سلامتی است که در آن فرد درمانگر، موسیقی و تمام جنبه های فیزیکی، هیجانی، ذهنی‌، اجتماعی‌، زیبایی شناختی‌ و روحی آن را به کار‌ میگیرد‌ تا‌ با حفظ افزایش سلامتی درمـان شـونده کمک شود.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

موسیقی درمانی، حرفه ای مرتبط با بهداشت و سلامتی است که در آن فرد درمانگر، موسیقی و تمام جنبه های فیزیکی، هیجانی، ذهنی‌، اجتماعی‌، زیبایی شناختی‌ و روحی آن را به کار‌ میگیرد‌ تا‌ با حفظ افزایش سلامتی درمـان شـونده کمک شود. بر‌ اسـاس کـتیبه های یافت شده در سال ١٣٤٩ در جندی شاپور، علم موسیقی و درمان با‌ موسیقی‌ از دپارتمان هایی بوده است که‌ هر‌ دانشجوی‌ پزشکی‌ آن‌ زمان باید فرا‌ می گرفت . پرستارهایی هم که در آن بیمارستان در آن زمـان تـربیت میشدند، باید در نواختن چند ساز‌ اصلی‌ تبحر‌ داشتند. موسیقی هنگام زایمان زنان دربار ساسانی‌ نیز‌ از‌ لوازم‌ کار‌ یک‌ پزشک بود.چنانکه از مطالب فوق برمی آید، موسیقی درمانی در ایران باستان تأثیرگذار بـوده و از جـایگاه مـطلوبی برخوردار بوده است . در دوره های مـختلف حـکومتی عـلیرغم‌ فراز و نشیب های آن در حوزه درمان ، همچنان ادامه داشته است .


منبع:کریم همتی،  بررسی تأثیر شنیدن آوای بدون کلام در کنترل علائم حیاتی بیماران، 1393، ص124

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •