کارکردهای رزمی و تفریجی چوگان در فرهنگ ایرانی

کارکردهای رزمی و تفریجی چوگان در فرهنگ ایرانی

چوگان اولیـن ورزش تـوپی و تـیمی جهان و کهن ترین ورزشی است کـه بــا اسـب انـجام مـیگیرد و اصـل آن‌ از‌ ایران است . این ورزش در‌ حـدود‌ ٦٠٠ سـال قبل از میلاد در ایران شکل گرفت .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

چوگان اولیـن ورزش تـوپی و تـیمی جهان و کهن ترین ورزشی است کـه بــا اسـب انـجام مـیگیرد و اصـل آن‌ از‌ ایران است . این ورزش در‌ حـدود‌ ٦٠٠ سـال قبل از میلاد در ایران شکل گرفت . سنگ نوشته ای متعلق به ٦٠٠ سـال پـیش از میلاد مسیح – در موزه بریتانیا- وجـود‌ دارد‌ کـه رواج بـازی چوگـان‌ را‌ میـان ایرانیان و تـورانیان نشان میدهد. البتـه منـاطق مختلفـی را بـه عنـوان خاسـتگاه چوگان ذکر کرده اند اما به واقع «سرآغاز تاریخ چوگان در همـه ایـن کشـورها، کهن تـر از ســده پـنـج و شـش م. نیسـت » ورزش چوگـان، قرنهـا پـیش‌ از‌ تأسـیس قسـطنطنیه،‌ در ایـران رواج داشـته اسـت . چوگان، بازی شاهان و پادشاه ورزشها نـامیده شــده اسـت ، زیـرا ‌‌در‌ میـان پادشاهان و بـزرگان رواج بـیشتری داشته است . میتوان ادعا کرد کـه چوگـان از‌ محبوبترین‌ بازیها‌ بـوده، زیـرا در هـر دورهای ـ البتـه بـا تغییراتـی ـ بـه آن میپرداخته اند. پیش از اسلام‌ و در زمان هخامنشیان، اشـکانیان و سـاسـانیان ایـن بازی بسیار مـورد تـوجه بود و در عهد‌ انوشیروان، یادگیری چوگان از‌ تعلیمـات‌ کودکان طبقات عالیه به شمار میرفت. چوگان ابتدا به منظور آموزش سواری، تعلیم نظامی و تقویت و آماده سازی سربازان برای جنگ و نبرد به کـار مـیرفت ، اما به تدریج جنبه‌ تفریحی بـه خـود گرفت .


منبع:آذرنوش‌، آذرتاش ، تاریخ چوگان‌. تهران‌: ماهی ، 1392، ص 15 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •