روایتی از فقدان مشروعیت احزاب دست ساز پهلوی دوم

روایتی از فقدان مشروعیت احزاب دست ساز پهلوی دوم

محمدرضا پهلوی علاقه زیادی به برگزاری انتخابات فرمایشی و تاسیس احزاب دستوری داشت تا بتواند ظاهری دمکراتیک از حکومت خودکامه و مستبد خود در نزد افکار عمومی و رسانه ها؛ به ویژه رسانه های غربی نشان دهد.

کافه تاریخ- کشکول

 

محمدرضا پهلوی علاقه زیادی به برگزاری انتخابات فرمایشی و تاسیس احزاب دستوری داشت تا بتواند ظاهری دمکراتیک از حکومت خودکامه و مستبد خود در نزد افکار عمومی و رسانه ها؛ به ویژه رسانه های غربی نشان دهد. احزابی که نه تنها هیچ کارکرد مثبتی در راستای احقاق حقوق مردم نداشتند بلکه خود به آفتی تبدیل شدند که به صورت سیستماتیک حقوق حقه مردم را نقض می کردند. مورخان معاصر،با‌ استناد‌ به پروندهء حزب ایران نوین،شرح جالب و تکان‌دهنده‌ای از بی‌پایگاهی رژیم پهلوی،و احـزاب‌ فـرمایشی‌ آن در بـین مردم،به‌ دست‌‌ داده است‌.به‌ گفتهء‌ این دست از مورخان، حزب ایران نوین و تشکیلات آن‌ بـا‌ حـمایت ایالات متحدهء آمریکا، و در راستای‌ تحکیم نفوذ این کشور بر ایران‌،ایجاد‌ شد و در بین توده‌های مردم پایـگاهی‌ نـداشت و مقامات عالی‌رتبهء حکومتی‌ هم‌ درگیر جنگ قدرت برای تحکیم‌ موقعیت‌ خود بـودند و از حـزبی که برای اصلاحات درست شده بود بـه‌عنوان سـکویی بـرای‌ به‌‌ دست گرفتن مناصب اجرایی استفاده‌ مـی‌کردند‌ و در‌ ایـن‌راه به منظور‌ جلب‌ حمایت‌ سیا،با آن‌ از‌ در همکاری گسترده درآمدند و حتی موقعیت سـابق خـود را به‌طورکلی‌ از دست دادند.شرح‌ یـک‌ مـاجرا شاید بـهتر بـه ایـن موضوع‌ و درک‌ عمق آن‌ کمک‌‌ نـماید‌: «شـاه وقتی از یکی‌ از سفرهای خارجی خود بازمی‌گشت با استقبال برخی از هواداران حزب ایـران نـوین مواجه شد‌.در‌ مراسم استقبال عده‌ای از کـارگران همراه‌ با‌ زنان‌ گـودهای‌ جـنوب‌ شهر شرکت داشتند‌ و این‌ افـراد بـا لباسهای ژنده در مراسم‌ استقبال شرکت کرده بودند.این افراد اجیرشده را در برابر‌ دریافت‌ انـدکی‌ پول بـه این‌ مراسم آورده بودند.مهندس‌ عـباس‌ ریـاضی‌ کـه‌ از‌ شاهدان‌ ماجرا بـود،خـانم شوکت‌ الملک جهانبانی،نـمایندهء مـجلس و از سران حزب ایران نوین،را به دفتر کار خود خواند و به این امر اعتراض کـرد.او گـفت این‌ اقدام آن‌قدر زننده بوده اسـت کـه‌ مقامات ایـرانی در انـتظار خـارجیها شرمنده شده‌اند و ادامه داد:حـزبی که ادعا می‌کند حکومت را در دست دارد اگر نتواند دویست یا سیصد نفر‌ بانوان‌ تحصیلکرده و روشنفکر را در ایـن قـبیل مواقع جمع کند،پس چگونه می‌تواند ادعـا کـند کـه از حـمایت افـکار عمومی برخوردار است؟»


منبع:اسناد حزب ایران نوین،ش 433-/300الف، مورخ 30/4/1345
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •