لیست تقدم نمایندگان سیاسی مقیم دربار شاهنشاهی

لیست تقدم نمایندگان سیاسی مقیم دربار شاهنشاهی

کشورهای لبنان و افغانستان  و  آلمان به ترتیب از بالاترین تقدم دیپلماتیک برخوردار بودند. تقدم به معنای جلوتر بودن یک فرد نسبت به فرد دیگری است، تقدم رسمی یعنی جلوتر بودن یک مقام رسمی نسبت به یک مقام رسمی دیگر است و تقدم دیپلماتیک نوعی از تقدم است که بین اعضا و هیأت‌های دیپلماتیک معمول می باشد.

کافه تاریخ- سند

در این سند لیست تقدم نمایندگان سیاسی و سفرا کشورهای مختلف مستقر در  تهران در عصر پهلوی آورده شده است. جالب اینکه کشورهای لبنان و افغانستان  و  آلمان به ترتیب از بالاترین تقدم دیپلماتیک برخوردار بودند. تقدم به معنای جلوتر بودن یک فرد نسبت به فرد دیگری است، تقدم رسمی یعنی جلوتر بودن یک مقام رسمی نسبت به یک مقام رسمی دیگر است و تقدم دیپلماتیک نوعی از تقدم است که بین اعضا و هیأت‌های دیپلماتیک معمول می باشد. رعایت تقدم بخصوص در اجتماعات دیپلماتیک بسیار ضروری است و عدم رعایت آن و یا عدم اجرای صحیح آن می‌تواند باعث اعتراض اعضای هیأت‌های دیپلماتیک شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •