علت اصلی پیشرفت ایران از زبان اسدالله علم

علت اصلی پیشرفت ایران از زبان اسدالله علم

به گواه تاریخ و خاطرت اکثریت دولتمردان عصر پهلوی، چاپلوسی و تملق یکی از مولفه های بارز تمامی نخبگان سیاسی این دوره می باشد. درواقع نخبگان سیاسی بدون تملق و اظهار عجز و لابه در پیشگاه پهلوی دوم نمی توانستند مدارج عالی پشرفت و ترقی را سپری نمایند. ..

کافه تاریخ- کشکول

به گواه تاریخ و خاطرت اکثریت دولتمردان عصر پهلوی، چاپلوسی و تملق یکی از مولفه های بارز تمامی نخبگان سیاسی این دوره می باشد. درواقع نخبگان سیاسی بدون تملق و اظهار عجز و لابه در پیشگاه پهلوی دوم نمی توانستند مدارج عالی پشرفت و ترقی را سپری نمایند. موضوعی که در جای جای کتاب خاطرات اسدالله علم دیده می شود. «سپس گفتم با وجود اینکه موقعیت مناسب حرفهای خنده دار نیست ولی ناچارم واقعة مضحکی را که دیشب در دفتر نمایندگی اسرائیل رخ داده گزارش کنم. و آن عبارت از این بود که من مشغول گفتوگو با رئیس ستاد ارتش اسرائیل بودم و دربارة پیشرفتهای ایران حرف میزدیم که ناگهان ارتشبد ازهاری مثل خروس بیمحل پرید میان حرف ما و گفت در اینجا هر پیشرفتی که انجام گرفته یک علت داشته و آن هم اینکه همه مثل سگ از شاه میترسند. اگر کسی دستوری را که او داده انجام ندهد حسابش با کرامالکاتبین است. شاه گفت «خوب اشکال این حرف چیست؟» ناچار شدم بگویم ترس و وحشت جانشین درستی برای میهنپرستی و انجام وظیفه نیست. شاه گفت «باز هم نمیدانم کجای حرف او اشکال داشته،»  که به روشنی منظورش این بود در آینده بهتر است نظریاتم را برای خودم نگاه دارم... »
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •