عدم کمک آمریکایی ها به امینی

عدم کمک آمریکایی ها به امینی

امروز شاه برای یک دیدار دوستانه چنان که رادیو در اخبار گفت عازم پاکستان می شوند. مشکلات مشترکی بین ایران و پاکستان ایجاد شده است.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

قدرت های جهانی به راحتی کشورهای همراه و هم پیمان خود را در لحظات حساس تنها می گذارند. چرا که آنچه ببرای آنان دارای اهمیت است، منافع ملی است و بس. اتفاقی که برای برهه ای در دوره پهلوی بر سر پاکستان آمد و چه خوب بود که محمدرضا پهلوی از آن درس می آموخت:
«امروز شاه برای یک دیدار دوستانه چنان که رادیو در اخبار گفت عازم پاکستان می شوند. مشکلات مشترکی بین ایران و پاکستان ایجاد شده است. بیشتر از لحاظ سیاست خارجی پاکستان در مسئله کشمیر دلخوری از متحدین خود دارند. ما از لحاظ مالی بیشتر گله مندیم. ینگه دنیایی ها، این دوستان سخی یک باره در این اواخر سر کیسه را محکم بسته اند و حاضر نشدند با همه یگانگی دکتر امینی سخاوتمندانه با هر گونه خرج و برج ما را یاری بدارند و این برخلاف دوران حکومت جمهوری خواهان است که سیاستمداران ما را بدعادت کرده بودند. در صورتی که به مملکت خیلی بی طرف هند انواع کمک ها در توسعه اقتصادی وضعش و حتی نظامی می شود.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •