نهضت ملی شدن نفت و دو نگاه متفاوت ثریا به آن

نهضت ملی شدن نفت و دو نگاه متفاوت ثریا به آن

ماجرای نهضت ملی نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332، در زمان دومین همسر شاه رقم خورد. از این رو توجه به خاطرات و نظرات ثریا در این زمینه جالب است. ثریا دو کتاب خاطرات دارد که یکی را پس از طلاق از شاه منتشر کرده و دیگری را سالها بعد از فوت شاه. جالب اینکه نگاه به مصدق در این دو کتاب متفاوت است . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

ماجرای نهضت ملی نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332، در زمان دومین همسر شاه رقم خورد. از این رو توجه به خاطرات و نظرات ثریا در این زمینه جالب است. ثریا دو کتاب خاطرات دارد که یکی را پس از طلاق از شاه منتشر کرده و دیگری را سالها بعد از فوت شاه. جالب اینکه نگاه به مصدق در این دو کتاب متفاوت است:

«مقایسه مطالبی که ثریا در دو کتاب خود درباره دکتر مصدق و نهضت ملی ایران نوشته قابل تامل است. در کتاب خاطرات ثریا که نخستین بار در سال 1963 (1342) و در زمان حیات شاه منتشر شده، اشارات مختصری به دکتر مصدق و نهضت ملی ایران شده و ثریا که از نفرت شاه نسبت به مصدق آگاه بود، سعی کرده است از اظهار نظر صریح درباره دکتر مصدق خودداری نماید، ولی در کتاب دوم ثریا که در سال 1991 (1370) منتشر شده است، ثریا فصل بلندی از کتاب خود را به مصدق و نهضت ملی ایران اختصاص داده و احساسات واقعی خود را نسبت به او بیان کرده است.»

 

منبع: محمد طلوعی، زیبای تنها: سرگذشت و سرنوشت غم انگیز ثریا اولین و آخرین عشق شاه، تهران، نشر علم، 1384، ص 94

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •