ارتش؛ میراث باستانی ایران؟!

ارتش؛ میراث باستانی ایران؟!

طرفدران حکومت استبدادی رضاشاه در مواجهه با اسلام و آنچه در عرصه سیاسی بوسیله آن تجویز می شود، ایران باستان را علم کردند. آنها از تجویز ایدئولوژی ایران باستان اهداف مهمی داشتند که می توان آنها را مورد بررسی قرار داد . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

طرفدران حکومت استبدادی رضاشاه در مواجهه با اسلام و آنچه در عرصه سیاسی بوسیله آن تجویز می شود، ایران باستان را علم کردند. آنها از تجویز ایدئولوژی ایران باستان اهداف مهمی داشتند که می توان آنها را مورد بررسی قرار داد:

«سوسیالیستهایی که ادامه دهنده راه فرقه دمکرات بودند به رهبری سلیمان میرزا اسکندری راه را برای استقرار حکومت رضاخان همواره نمودند. نخستین امری که برای تحقق اهداف رضاخان در نظر گرفته شد ایجاد ارتش منظم بود. آشکارا اعلام می شد که تا سرنیزه وجود نداشته باشد استقرار امنیت محال است و مبدا تمام گرفتاریهای ایران در تاریخ معاصر فقدان قشون متحدالشکل است. برای توجیه آن ارتش از میراث باستانی ایران در دوران کوروش و داریوش شاهد مثال آورده می شد. کسانی که خود در ایجاد اوضاع بحرانی و متشنج نقش درجه اول داشتند اینک رضاخان را همان عنصری می دیدند که می تواند آرامش را در ایران برقرار کند.»

 

منبع: حسین آبادیان، رسول زاده؛ فرقه دمکرات و تحولات معاصر ایران، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1376، ص 155 – 156

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •